Roll of Honour  

POTHIWAL SUKHVINDER SINGH HARMEET SINGH
SSC - English Medium || 88.20%
2021-2022
Yadav Surya Prakash Chand
SSC - English Medium || 89.00%
2020-2021
MS. SHAIKH AFSHA MUNIR AHMED
SSC - English Medium || 93.40%
2019-2020
SHAIKH AYESHA UMERA JAVED
HSC - Commerce Stream || 72.83%
2021-2022
Sawant Pranit Paresh Pranita
HSC - Commerce Stream || 82.00%
2020-2021
MS. SHAIKH KHUSHI AFZAL
HSC - Commerce Stream || 70.61%
2019-2020